Contact ons

Nieuwsbrief

M

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden INDUSTRIAL real estate partners

De algemene voorwaarden INDUSTRIAL real estate partners zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de algemene voorwaarden INDUSTRIAL real estate partners wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Industrial Real Estate Partners Rotterdam B.V. dan wel Industrial Real Estate Partners Amsterdam B.V. dan wel Industrial Real Estate Partners Tilburg B.V., al naar gelang de B.V. die als opdrachtnemer optreedt. Daar waar in het vervolg wordt verwezen naar INDUSTRIAL real estate partners, dient gelezen te worden de B.V. die in het onderhavige geval als opdrachtnemer optreedt.

 

I Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt, wordt onder onroerende goederen verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan INDUSTRIAL real estate partners verschuldigd zijn.
 3. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop INDUSTRIAL real estate partners van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.20 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en INDUSTRIAL real estate partners anders overeenkomen.

Opdrachtgever en INDUSTRIAL real estate partners kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.

5 Een aan opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder als door partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal opdrachtgever nog eenmaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling door INDUSTRIAL real estate partners is vereist. In geval van verzuim is opdrachtgever aan INDUSTRIAL real estate partners een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per opdracht bedraagt.

 1. Bij het inschakelen van derden zal INDUSTRIAL real estate partners zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. INDUSTRIAL real estate partners is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.

 

II Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht

 1. Onder opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een opdracht tot    het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advies- werkzaamheden.
 2. INDUSTRIAL real estate partners draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed.
 3. Tenzij anders overeengekomen staat de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer   de volgende diensten ter beschikking:
 • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • advies over en het voeren van onderhandelingen;
 • begeleiden van de afwikkeling.
 1. INDUSTRIAL real estate partners onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat Industrial Real Estate Partners Rotterdam B.V. aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt INDUSTRIAL real estate partners met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met INDUSTRIAL real estate partners wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever INDUSTRIAL real estate partners terzake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever INDUSTRIAL real estate partners de haar verleende opdracht met betrekking tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers terzake geen keuze kunnen maken, is INDUSTRIAL real estate partners bevoegd om te kiezen.
 2. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan INDUSTRIAL real estate partners in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden

verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

 1. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die INDUSTRIAL real estate partners bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan INDUSTRIAL real estate partners behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten INDUSTRIAL real estate partners om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden, waaronder zittende huurders, zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar INDUSTRIAL real estate partners
 2. Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 3. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:
 • vervulling;
 • intrekking door de opdrachtgever;
 • teruggaaf door INDUSTRIAL real estate partners.

INDUSTRIAL real estate partners heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door INDUSTRIAL real estate partners is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

 • de onder artikel II.4, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
 • verstoring van de relatie tussen INDUSTRIAL real estate partners en opdrachtgever.

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.18,19 en 20. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.11.

 1. Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

 

Courtage

 1. De opdrachtgever is aan INDUSTRIAL real estate partners courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur

c.q. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft). Dit geldt ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt geveild. De courtage is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst niet het gevolg is van door INDUSTRIAL real estate partners verleende diensten.

 1. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.6 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop INDUSTRIAL real estate partners de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.
 2. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van INDUSTRIAL real estate partners op courtage onverlet.
 3. De courtage die opdrachtgever aan INDUSTRIAL real estate partners verschuldigd is, wordt vastgelegd in de tot stand gekomen opdracht. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen INDUSTRIAL real estate partners en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 5. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 6. Ingeval INDUSTRIAL real estate partners door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 7. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. Partijen kunnen ook anders overeenkomen. In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand op de momenten zoals beschreven in de artikelen II.8 en II.14, tenzij partijen in die gevallen ook anders overeenkomen. De kosten zoals omschreven in artikel II.18 kunnen tussentijds gefactureerd worden.

 

Kosten en vergoeding

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die INDUSTRIAL real estate partners ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij o.a. aan promotiekosten (waaronder inbegrepen kosten voor projectborden advertentiekosten, Iichtdrukkosten van tekeningen, kleurenbrochures e.d.) en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijv. kosten voor de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van promotiekosten en de omvang ervan dient INDUSTRIAL real estate partners tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. De verschuldigdheid geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 2. Onverminderd het in artikel II.18 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan INDUSTRIAL real estate partners een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan 20% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 5.000,- te vermeerderen met BTW.
 3. Opdrachtgever en INDUSTRIAL real estate partners kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.19 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
 4. Indien INDUSTRIAL real estate partners ingevolge het bepaalde in artikel II.4 de opdracht aan één van beide opdrachtgevers teruggeeft is de opdrachtgever aan wie de opdracht is teruggegeven aan INDUSTRIAL real estate partners in goed overleg met deze opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden.

 

III Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van INDUSTRIAL real estate partners is beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van INDUSTRIAL real estate partners wordt uitbetaald. INDUSTRIAL real estate partners heeft een in de branche gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. In geval van een collegiale opdracht is INDUSTRIAL real estate partners niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega- makelaar(skantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze algemene voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
 3. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij INDUSTRIAL real estate partners melding heeft gedaan van de tekortkoming. Daarvan is in ieder geval sprake indien de melding niet binnen één jaar na ontdekking is gedaan.
 4. Na verloop van twee jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens INDUSTRIAL real estate partners ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van INDUSTRIAL real estate partners bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever is jegens INDUSTRIAL real estate partners aansprakelijk voor directe schade die INDUSTRIAL real estate partners lijdt door onjuist-, of onvolledigheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

IV Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme

 1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 2. Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de WWFT.
 3. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die INDUSTRIAL real estate partners redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.

 

V Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en INDUSTRIAL real estate partners is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief